Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida

XXX Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida

1. Podran optar al Premi de Literatura Eròtica “La Vall d’Albaida”, obres de tema eròtic, originals i inèdites, escrites en valencià, amb una extensió mínima de 105.000 caràcters amb espais inclosos (aproximadament, un mínim d’uns 50 fulls DIN A-4). Les obres es presentaran per correu electrònic en format PDF, en tipografia Arial o similar, a cos 12, a doble espai. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra aspirant. En el cos del missatge es farà constar també el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autoria. En un altre document adjunt, que tindrà com a nom la paraula plica en format Word o PDF, es faran constar les dades d’identificació de les persones aspirants (nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i DNI). El funcionariat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida preservaran la identitat de l’autoria i sols serà desvetllada al jurat després de l’elecció de l’obra guanyadora.

2. L’import del premi convocat és de 6.000 € i s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’autoria percebrà un 10% sobre el preu de venda al públic, segons contracte amb Edicions Bromera. La dotació del premi estarà subjecta a les retencions fiscals corresponents.

3.  El jurat el formaran Ana Bellido, Lorena Benavent, Agustí Colomer, Rosa Ribes, Lourdes Toledo, Salvador Vendrell i el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida o persona en qui delegue, que presidirà el jurat, actuant com a secretari el conseller o consellera de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

4. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera. Així mateix, Edicions Bromera tindrà una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomana el jurat. En cadascun dels exemplars publicats es farà constar el premi obtingut en el concurs i l’organització d’aquest a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

5.  El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas. 

6.  El termini de presentació es tancarà el dia 24 de juny de 2024. Les obres s’hauran de trametre a l’Àrea de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, per correu electrònic a literaturaerotica@mancovall.com.

7. El premi s’atorgarà al mes de setembre, en un acte que s’anunciarà oportunament.

8. Les persones aspirants al premi hauran de garantir la seua autoria i originalitat de l’obra presentada, i que no és còpia ni modificació de cap altra obra literària.

9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segon el seu criteri