Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Valencià actiu 2n ESO (llic. digital)

Llicència digital

Llicència digital disponible durant 24 mesos a partir de la seua activació.

Un projecte educatiu pensat per a alumnat d’un entorn lingüístic en què el valencià és la llengua vehicular d’ús i que planteja un aprenentatge actiu de la llengua en el qual l’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

ESTRUCTURA DEL LLIBRE

• Cada llibre conté 9 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.
• A més, s’acompanya d’un quadern per a l’alumnat.
• Unitats agrupades per blocs de continguts:
   - Expressió oral, comprensió lectora i comentari de text
   - Gramàtica i ortografia
   - Lèxic, tipologies textuals i literatura
• Rebost de teoria per a preparar, si es vol, l’última unitat de cada trimestre en forma de classe invertida.
• Rebost amb recursos com pinta paraules, plantilles per al dossier de treball cooperatiu, transcripcions d’àudios i dictats visuals.
• Sense menystindre cap de les quatre habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, llegir i escriure.
Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes d’àrees no lingüístiques a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).
• Enfocament comunicatiu, perquè una llengua que s’usa és una llengua viva.
• Es combina l’aprenentatge cooperatiu, les activitats dialògiques de reflexió i el desenvolupament de la intel·ligència emocional amb propostes de treball individual.
• Creació d’itineraris de lectura, per mitjà d’una selecció de textos de tots els gèneres que dona visibilitat als referents femenins.
• Foment de la creativitat artística, per mitjà de propostes d’escriptura creativa i de tasques d’expressió oral que conviden a usar la imaginació.
• Rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, per a integrar la reflexió com a part del procés d’aprenentatge.


ENFOCAMENT COMUNICATIU
MODEL COMPETENCIAL
ODS AGENDA 2030
APRENENTATGE SIGNIFICATIU


ESTRUCTURA DE LA UNITAT
A diferència d’altres llibres, en què cada unitat té unes mateixes seccions, el Projecte Valencià Actiu s’organitza en tres tipus d’unitats, que es repeteixen en cada trimestre, més una unitat 0 que pot servir d'avaluació inicial.

Els continguts s’estructuren de la manera següent:

• Unitats 1, 4 i 7. Contenen textos orals i escrits per a practicar la comprensió i l’expressió. Les temàtiques i les tipologies són diverses, però tots són adequats al nivell i als interessos de l’alumnat.
• Unitats 2,5 i 8. Presenten els continguts gramaticals del currículum, que es treballen mitjançant activitats diverses, tant de manera individual com en equip. S’incideix especialment en aquells aspectes propis de la nostra llengua, i es tracten de manera sumària aquells en què valencià i castellà coincideixen.
• Unitats 3, 6 i 9. Aquestes unitats desenvolupen els continguts de lèxic, tipologia textual i literatura, i ho fan mitjançant el treball en grups seguint la tècnica de la classe invertida. És a dir, l’alumnat fa de docent i és el professorat qui fa de guia en aquesta tasca.


Més informació i blog de llengua:
https://llengua.bromera.com

Productes associats

Núm. col·lecció: 7
ISBN: 9788413585246
Coberta: Carles Barrios

Llicència digital per a 14 mesos allotjada a la plataforma BlinkLearning. Conté el llibre, activitats interactives i altres recursos.

Consulta ací la política de compra