Classifica les oracions segons la intenció comunicativa.