Tria la forma correcta tenint en compte els diftongs i els hiats.