Classifica les paraules segons que siguen augmentatius o diminutius.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]