Troba en la sopa de lletres sis paraules que s'escriguen amb alguna de les grafies següents: g, j, tg i tj.