Classifica les paraules segons el gènere i el nombre.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]