Classifica les paraules segons la síl·laba tònica.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]