Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

XXIX Premi de Novel·la Enric Valor

B A S E S
PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ

Primera. L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant convoca el Premi "ENRIC VALOR" de novel·la en valencià 2023, en règim de concurrència competitiva, dotat amb VINT MIL EUROS, únic i indivisible.

Segona. Podran concórrer a aquest Premi totes les persones escriptores que ho desitgen, amb l'excepció d'aquelles que algun any hi hagen obtingut aquest Premi, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos i escrites en valencià. Les novel·les estaran mecanografiades electrònicament en grandària DIN A4, a doble espai, amb els quatre marges de 2,5 cm i amb tipus de lletra “Arial” i una grandària de font de 12 punts. L'extensió mínima serà de 150 pàgines amb la grandària DIN- A4 i màxima de 250. Les pàgines aniran numerades i es presentaran exclusivament en còpia digital i format PDF.

Tercera. La presentació de les obres es realitzarà per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Diputació en l'adreça web www.diputacionalicante.sedelectronica.es en l'apartat Catàleg de Tràmits – “CULTURA: sol·licitud d’inclusió en la convocatòria “Premi ENRIC VALOR de novel·la en valencià, 2023”. A aquest efecte és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, o bé posseir un certificat digital de signatura electrònica, o bé amb el DNIe. S'aconsella l'ús del navegador Google Crome / Firefox. Per a una tramitació correcta pot seguir els passos assenyalats en la “Guia de Presentació de sol·licituds per Seu Electrònica” que s’hi troba en l'adreça electrònica esmentada adés, apartat Informació General / Enllaços d'Interés / Ajuda a la Tramitació. El termini de presentació s'obrirà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al dia 30 de novembre de 2022, abans de les 23.59 hores, hora espanyola. Els originals no aniran signats per l'autor/a i estaran exempts de qualsevol signe o marca que indique la identitat d'aquests. En la portada portaran consignats les dades següents: un lema i/o pseudònim, amb la indicació de persona que opta al PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ, anualitat 2023.

Quarta. Documentació a aportar:

  • Annex 1.
  • Currículum breu de l'autor/a.
  • Fotocòpia del DNI/NIE de l'autor/a.
  • Declaració subscrita per la persona autora on garanteix que la novel·la és inèdita, que ha estat redactada abans de la data d'aprovació d'aquesta convocatòria i no està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució, ni ha estat premiada.


Cinquena. En cas necessari, una Comissió Lectora designada per l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a proposta de la Sra. Diputada de Cultura i Transparència, que la presidirà, i integrada per persones idònies, procedirà a seleccionar, amb la lectura prèvia de les obres presentades i en les reunions necessàries, aquelles que, pels seus mèrits, s’hi hagen d'estimar susceptibles de ser debatudes pel Jurat.

Sisena. La resolució del Premi, que s'efectuarà l'any 2024 i en el lloc que es dispose, correspondrà a un Jurat nomenat per l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial a proposta de la Sra. Diputada de Cultura i Transparència, el qual estarà integrat per persones de prestigi reconegut en el món de les lletres.

Setena. La Comissió Lectora, en cas de ser-hi designada, i el Jurat ajustaran la seua actuació al que es preveu per als Òrgans Col·legiats en el Capítol II Secció 3a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En les votacions, que podran efectuar-se en la forma que s'acorde per unanimitat i, a falta d'això, mitjançant papereta tancada, solament es tindran en compte els vots emesos pels membres assistents a les reunions. 

Huitena. El Premi es concedirà per votacions eliminatòries. Els empats, si escau, seran resolts per successives eliminacions complementàries. Si en la deliberació prèvia a la votació s'estima que la totalitat de les obres presentades no té la categoria literària suficient, podrà declarar-se desert el Premi, sempre que existisca majoria en aquest sentit del Jurat corresponent.

Novena. El lliurament del Premi a l'autor guardonat o a l’autora guardonada s’efectuarà a Alacant o localitat de la província que es determine, en el lloc, dia i hora que s'hi assenyale, i les despeses de desplaçament serà a càrrec de la persona premiada.

Desena. La propietat de l'obra és del seu autor o de la seua autora. La Diputació Provincial d'Alacant, d'acord amb l'autor o l’autora, gestionarà, amb una editorial de la Comunitat Valenciana de prestigi reconegut, l'edició de la novel·la guanyadora.

Onzena. Determinada l'obra guanyadora, el jurat, si així ho creu convenient, podrà recomanar l'edició d'aquesta.

Dotzena. Sempre que l'obra siga editada haurà de destacar-se el guardó obtingut, és a dir, amb el subtítol de "Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2023, de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant".

Tretzena. Quan s’adjudique el Premi no es tornaran, als autors o a les autores no premiats, els originals presentats, que seran destruïts.

Catorzena. Les persones que concursen, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament aquestes bases, així com les decisions que adopte la Diputació perquè aquestes puguen ser interpretades o aplicades. La decisió del jurat serà inapel·lable.