Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

XXVI Premi de Novel·la Enric Valor

B A S E S
PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ

Primera. L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant convoca el Premi "ENRIC VALOR" de novel·la en valencià 2020, en règim de concurrència competitiva, dotat amb VINT MIL EUROS, únic i indivisible.

Segona. Podran concórrer a aquest Premi totes les persones escriptores que ho desitgen, amb l'excepció d'aquelles que algun any hagen obtingut aquest Premi, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos i escrites en valencià.

Les novel·les hauran d’estar mecanografiades electrònicament en grandària DIN A4 per una sola cara, a doble espai, amb els quatre marges de 2,5 cm i amb tipus de lletra “Arial” i una grandària de font de 12 punts. L'extensió mínima haurà de ser de 150 pàgines grandària DIN- A4 i màxima de 250.

Les pàgines hauran d’anar numerades i es presentaran exclusivament en còpia digital i format PDF.

Tercera. Les novel·les, en un únic exemplar, es presentaran en format digital en la seu electrònica de la Diputació d'Alacant https://diputacionalicante.sedelectronica.es , a través del seu tràmit específic que es troba en el Catàleg de Tràmits sota la denominació “CULTURA. SOL·LICITUD INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ 2020”, a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, per conducte de la Base Nacional de Subvencions ( https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans ), quan s'haja presentat davant d’aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, fins al dia 30 de novembre de 2020, abans de les 23.59, hora espanyola. Butlletí Oficial de la Província d´Alacant edita excma. diputació provincial d´alacant Boletín Oficial de la Provincia de Alicante edita excma. diputación provincial de alicante Nº 141 de 28/07/2020 Pág. 5 6502 / 2020

Els originals no hauran d’anar signats per l'autor/autora i hauran d’estar exempts de qualsevol signe o marca que indique la identitat d'aquests.

En la portada hauran de portar consignades les dades següents: un lema i/o pseudònim, amb la indicació de persona optant al PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ, anualitat 2020.

Quarta. Documentació a aportar:

• Annexe 1.

• Breu currículum de l’autor/autora.

• Fotocòpia del DNI/NIE de l’autor/autora.

• Declaració subscrita per l’autor/autora en la qual garanteix que la novel·la és inèdita, que ha sigut redactada abans de la data d'aprovació d'aquesta convocatòria i no està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució, ni ha sigut premiada.

Cinquena. En cas necessari, una Comissió Lectora designada per l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a proposta de la Sra. Diputada de Cultura i Transparència, que la presidirà, i integrada per persones idònies, procedirà a seleccionar, amb una prèvia lectura de les obres presentades i en les reunions necessàries, aquelles que, pels seus mèrits, hagen d'estimar-se susceptibles de ser debatudes pel jurat.

Sisena. La decisió del Premi, que s'efectuarà l'any 2021 i en el lloc que es dispose, correspondrà a un jurat nomenat per l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial a proposta de la Sra. Diputada de Cultura i Transparència, el qual estarà integrat per persones de prestigi reconegut en el món de les lletres.

Setena. La Comissió Lectora, en cas de ser designada, i el jurat ajustaran la seua actuació al que es preveu per als Òrgans Col·legiats en el Capítol II Secció 3a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En les votacions, que podran efectuar-se en la forma que s'acorde per unanimitat o, en defecte d'això, mitjançant una papereta tancada, solament es tindran en compte els vots emesos pels membres assistents a les reunions. Butlletí Oficial de la Província d´Alacant edita excma. diputació provincial d´alacant Boletín Oficial de la Provincia de Alicante edita excma. diputación provincial de alicante Nº 141 de 28/07/2020 Pág. 6 6502 / 2020

Huitena. El Premi es concedirà per votacions eliminatòries. Els empats, si escau, seran resolts per eliminacions complementàries successives.

Si en la deliberació prèvia a la votació s'estima que la totalitat de les obres presentades no té la categoria literària suficient, podrà declarar-se desert el Premi, sempre que existisca majoria en tal sentit del jurat corresponent.

Novena. El lliurament del Premi a l'autor/autora guardonat/guardonada s’efectuarà a Alacant o localitat de la província que es determine, en el lloc, dia i hora que s'hi assenyale, i les despeses de desplaçament serà a càrrec de la persona premiada.

Desena. La propietat de l'obra és del seu autor/autora. La Diputació Provincial d'Alacant, d'acord amb l'autor/autora, gestionarà amb una editorial de la Comunitat Valenciana, de prestigi reconegut, l'edició de la novel·la guanyadora.

Onzena. Determinada l'obra guanyadora, el jurat, si així ho creu convenient, podrà recomanar-ne l'edició.

Dotzena. Sempre que l'obra siga editada haurà de destacar-se el guardó obtingut, és a dir, amb el subtítol de "Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2020, de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

Tretzena. Quan s’adjudique el Premi no es retornaran als autors o a les autores no premiats els originals presentats, que seran destruïts.

Catorzena. Els concursants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament aquestes bases, així com les decisions que adopte la Diputació perquè aquestes puguen ser interpretades o aplicades. La decisió del jurat serà inapel·lable.”

Pots descarrregar ací les bases completes.

 
Alertes

Vull rebre informació sobre: