Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premi Vila de Teulada de Narrativa Juvenil

A fi de promoure i estimular la creació literària d’obres narratives en prosa d’alta qualitat literària, de tema lliure, destinada especialment a despertar el gust per la lectura entre la població juvenil de 13 a 17 anys, l’ajuntament de Teulada convoca un certamen públic per a la concessió del V premi de Narrativa Juvenil «Vila de Teulada».

Les obres que opten al premi tindran una extensió mínima de 80 pagines, i màxima de 180, format DlN A-4, estaran mecanografiades a una sola cara i a espai interlineal 1,5 (32 línies a 80 espais aproximadament per pàgina, font Times New Roman i cos 12), tret de les excepcions lògiques derivades de l'aplicació d'alguns signes ortogràfics i de la pàgina corresponent al final de cada capítol. En la portada s'especificarà la llegenda «Opta al Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2020».

El fet de participar en aquest premi implica el compromís de no optar a altres premis amb les obres presentades a concurs, així com l'absència de compromisos editorials previs o simultanis per a les esmentades obres.

Els treballs hauran de ser escrits en valencià o en qualsevol altra variant normativa de la llengua catalana.

Els originals es presentaran impresos sense signar, per triplicat exemplar, i aniran acompanyats per una còpia en suport informàtic en format Word, PDF o altre compatible, el text de la qual mantindrà les mateixes característiques que s’han indicat anteriorment.

Els originals es presentaran sota pseudònim i s'enviaran amb plica, a l'exterior de la qual figurarà el lema o títol del treball i la modalitat a la qual es presenta, «Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2020». Les pliques han de contenir a l’interior el nom, cognoms i l'adreça completa de l'autor/a o autors, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del DNI de l'autor/a o autors. Així mateix, es manifestarà en una declaració que l'obra que opta al premi és original, inèdita i no està pendent de la
resolució de cap altre premi al qual s'haja pogut presentar i no ha estat premiada en cap altre concurs o premi.

Les obres, degudament enquadernades o cosides, s'hauran d'enviar, abans del 2 d'abril de 2020 (es consideraran incloses dins d'aquest termini les obres que s'envien per correu i tinguen mata-segells d'origen d'aquesta data o anterior):

Ajuntament de Teulada
Regidoria de Cultura
V Premi de Narrativa Juvenil "Vila de Teulada"
Av. Sta. Caterina, 2
03725 Teulada

S'estableix un premi de 3.500 euros. A aquesta quantitat se li aplicarà la retenció que corresponga, segons la legislació vigent. Aquest import s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’editorial abonarà els drets corresponents, d’acord amb el contracte d’edició que es signarà amb la persona premiada.

El premi serà atorgat per un Jurat, els membres del qual podran declarar desert el premi si els treballs presentats no tenen la qualitat suficient. La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat procedirà a l'obertura de la plica de l'obra que resulte premiada de pliques una vegada emès el veredicte. Una vegada determinada l'obra guanyadora, si el jurat ho considera convenient, pot declarar, per la qualitat i originalitat del treball, una novel·la finalista, de la qual en podrà recomanar, o no, la seua publicació, després s’obrirà la plica.

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic organitzat, amb aquest propòsit, per l'Ajuntament de Teulada, en el transcurs del qual es farà públic el títol de l'obra guanyadora. La data i hora de l’esdeveniment s'anunciarà oportunament. Les despeses del desplaçament seran a compte de la persona premiada.

L’Ajuntament de Teulada es reserva el dret d'una primera edició en el termini màxim de dos anys, a partir de la data de la concessió del premi.

Sempre que l’obra siga editada s'hi haurà de fer constar el guardó obtingut i portarà el subtítol "V Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2020".

L’autor/a o autors premiats es comprometen a:

• cedir al Grup Bromera els drets d'explotació en exclusiva sobre l'obra per a la seua publicació en un dels segells del Grup.
• col·laborar en aquells actes relacionals amb el premi que l’organització estime escaients, com per exemple:
   - acudir personalment a l'acte de lliurament del premi.
   - formar part del jurat avaluador dels treballs presentats a la convocatòria següent en què ha estat guardonat, si es considera
   convenient.
   - acudir personalment a l'acte de presentació de la publicació del treball premiat.

Els originals no premiats podran ser retirats a les oficines de l'Ajuntament de Teulada, des de la data de la publicació del veredicte fins a dos mesos després. Passat aquest termini, l'Ajuntament de Teulada no es farà responsable de la seua custodia i els treballs seran destruïts. Si no es recullen personalment o per delegació, solament seran enviats a ports deguts a petició de l'autor per escrit (s’accepta el correu electrònic).

La presentació dels originals implica la plena conformitat i acceptació  d'aquestes bases, així com les resolucions que l'ajuntament de Teulada puga adoptar, en cas de dubte, per al seu aclariment.

 
Alertes

Vull rebre informació sobre: