Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premi de Teatre infantil «Teatre Escalante»

Premi de Teatre infantil «Teatre Escalante» 2023
La Diputació de València, a través de l’Escalante Centre d’Arts Escèniques, convoca el Premi de Teatre infantil «Teatre Escalante» 2023 d’acord amb les bases publicades al BOP de València el 22 de febrer de 2023 amb el següent:

EXTRACTE DE LES BASES

Objecte. Es concedirà el premi a la millor obra inèdita de literatura dramàtica per a a un públic infantil/juvenil de fins a 16 anys i en valencià. També poden ser adaptacions teatrals d’obres clàssiques, d’obres lliures de drets d’autor o d’obres basades en textos literaris subjectes a drets d’autor. Cal adjuntar el consentiment exprés del propietari dels drets d’autor sobre l’obra en la qual s’inspiren. Si hi concorre alguna d’aquestes circumstàncies caldrà fer-ho constar expressament en els originals presentats a concurs.
En el cas de les adaptacions, es valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. A aquest efecte, haurà d’adjuntar-s’hi un exemplar de la versió original de l’obra.

Participants. Podran participar-hi totes les persones, majors d’edat, que tinguen complits els 18 anys el dia en què finalitze el termini per a la presentació de les obres i que no hagen sigut guardonats en les dos últimes edicions.

Premi. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 5.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent i acreditarà que es troba al corrent del compliment de les seus obligacions tributàries i amb las seguretat social i que no incorre en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei General de subvencions. L’obra premiada podrà ser publicada. Dels exemplars venuts l’autor/a percebrà els drets d’autor corresponents, d’acord amb el contracte que se subscriga amb l’editorial.

Jurat. El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà format per especialistes de reconegut prestigi en el món del teatre i la literatura, que seran designats per decret de la Presidència a proposta de la Diputada Delegada de Teatres.

Forma de presentació. Els treballs s’han de presentar en un format A4, a una sola cara, amb tipus de lletra Arial a 12 punts i interlineat 1,5, degudament enquadernats, i amb una extensió mínima entre 30 i 80 pàgines. Caldrà presentar un exemplar de l’obra en format paper juntament amb un formulari d’inscripció disponible en www.escalantecentreteatral.dival.es, en el qual s’ompliran tots els camps requerits, en el Registre General d’Entrada de la Diputació de València (carrer Serrans, núm. 2 baix, 46003 València) o en qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de maig de 2023.

Resolució. El premi no podrà fraccionar-se entre diverses obres participants, però sí declarar-se desert.

L’Escalante Centre d’Arts Escèniques es reserva la possibilitat de programar, proposar-ne la lectura dramatitzada i/o produir l’estrena de l’obra premiada, si així es considera oportú i sense que això comporte cap cost addicional en el concepte de drets d’autor per al centre teatral. En qualsevol cas, si l’autor volguera organitzar la seua producció o lectura dramatitzada, haurà de comptar amb l’aprovació prèvia de l’Escalante Centre d’Arts Escèniques.

Exemplars no premiats. Els exemplars no premiats no es tornaran, per la qual cosa seran destruïts una vegada resolt el premi.

La participació en aquest premi implica l’acceptació expressa i el compliment de les condicions establides en la convocatòria. Correspon al jurat resoldre les qüestions d’interpretació que es puguen plantejar. Aquest document és merament informatiu. Les bases completes estan publicades al Decret d’aprovació convocatòria Premi Teatre Escalante 2023 número 1856 publicat al BOP número 37 de 22 de febrer de 2023.