Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premi Literari "Novel·la i Falles"

III PREMI LITERARI “NOVEL.LA I FALLES”

Bases Premi Literari “Novel·la i Falles”

1.- La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cullera convoca, en règim de concurrència competitiva, el III Premi “Novel·la i Falles” 2022, denominació que engloba a totes aquelles novel·les que tinguen a veure amb l'univers faller.

2.- Podran optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià amb una extensió mínima de 100 pàgines i màxima de 200, a doble espai interlineal i amb un cos de lletra 12. S'enviaran exclusivament per correu electrònic en format .pdf a l'adreça: casacultura@cullera.es, i hauran de ser originals i inèdites, no ser còpia o modificació de cap altra obra literària, no haver estat guardonades en altres certàmens i es lliuraran sota pseudònim.

3.- El correu electrònic al qual s'hauran d'enviar els originals tindrà com a títol el mateix de l'obra aspirant. Així, en el cos del missatge es farà constar aquest, de nou amb el pseudònim de l'autor, i portarà dos adjunts. En el primer figurarà la novel·la presentada al concurs i en l'altre que tindrà com a nom la paraula “Plica”, les dades personals del participant per a mantindre l'anonimat dels concursants ( nom i cognoms, adreça postal i electrònica,telèfon i còpia del DNI), dades d'identitat que seran preservades per l'Ajuntament i sols seran desvetlades al jurat després de l'elecció de l'obra guanyadora.

4.- L’import del premi convocat és de 3.000 euros, import que estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i al qual se li aplicaran les retencions legalment establertes si és el cas. A més, l'autor de l'obra guanyadora, que rebrà també un trofeu acreditatiu, haurà estar al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries i amb la Seguretat Social, i percebrà els drets d'autor corresponents a la seua publicació després del contracte previ. L'Ajuntament, com a entitat organitzadora, es reserva el dret de la seua edició en el termini de tres mesos, període en el qual es procedirà a la seua publicació conjuntament amb l'editorial Bromera que ha sigut escollida per a això.

5.- La convocatòria d'aquest concurs es publicarà en la Base Nacional de Subvencions (BNDS) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament. El termini de presentació d’originals començarà a partir de la publicació d'un extracte de la convocatòria del mateix en el Butlletí Oficial de la Província de València, i finalitzarà el 30 de setembre de 2022 inclòs. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, es publicarà la llista de les obres presentades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cullera. Hi estarà disponible durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, i en transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i quedar resoltes si n'hi ha, es publicarà la llista definitiva d'obres admeses.

6-. El jurat, nomenat per resolució de la Tinent d'Alcalde Delegada de Cultura i presidit per ella, estarà format per tres persones de reconegut prestigi en el món literari, editorial o del món faller i de l'àrea cultural de la Junta Local Fallera, i seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà quedar desert.

7.- El premi d'aquest concurs i la seua dotació econòmica seran indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·able.

8.- Si alguna de les obres presentades es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho haurà de notificar per escrit (a l’adreça electrònica casacultura@cullera.es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

9.- El premi s'atorgarà en el transcurs d'un acte cultural que se celebrarà abans de les Falles de 2023, on es presentarà també el llibre guardonat.

10.- Les obres no premiades seran destruïdes passat un mes des de la publicació del veredicte del premi.

11.- La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven, així com el consentiment atorgat a l'Ajuntament de Cullera perquè use les dades relacionades amb l'obra presentada que passaran a formar part d'un fixer propietat d'aquest per a possibles gestions relacionades amb la publicació del llibre en cas de ser guanyador. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu criteri.

12.- L'òrgan competent per a l'aprovació de bases de convocatòria de subvencions és la Junta de Govern Local per acord del Ple Municipal de 27 de juny de 2019. Una vegada aprovades aquestes, la convocatòria de cada edició és competència de l'Alcalde, competència que ha delegat en els Tinents d’Alcalde. L’atorgament del premi li correspondrà al Tinent Alcalde respectiu, en aquest cas la Tinent d’Alcalde Delegada de Cultura, mitjançant resolució a proposta del jurat.

13.- Contra l'acord de concessió del premi caldrà interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes davant de l'òrgan que va dictar l'acord, o ser impugnat directament davant de l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació.

14.- Els premis que es concedisquen es regiran, en allò que no s’ha disposat en la present convocatòria, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua normativa de desenvolupament, així com per la Base 26 d''Execució del Pressupost vigent.