Llig les afirmacions sobre el text i marca verdader (V) o fals (F).