Ordena i forma oracions sobre com es desplacen alguns animals.