Relaciona cada frase feta amb el significat que té.