Indica si aquestes afirmacions sobre els refranys són correctes o no.